Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2019

13:09
4797 cf59
Reposted frompleassure pleassure viavalardohaeris valardohaeris
12:47
3112 0696 500
Reposted fromsarazation sarazation viamoai moai
12:40
Reposted fromshakeme shakeme viaaudacityofhuge audacityofhuge
12:38
6007 9255 500
12:37
Prawdziwy związek zaczyna się wtedy, gdy kończy się faza randek, a odświętność tonie – często bezpowrotnie – w rutynie codzienności i niezauważalnie dla wielu przeistacza się w przyzwyczajenie, a mężczyźni zamiast kwiatów zaczynają kupować warzywa. Żeby tego chcieć, trzeba… trzeba kochać.
— J.L.Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viaeternaljourney eternaljourney
12:36
2327 e2b7 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamoai moai
12:32
5141 376a
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling

October 28 2018

14:01
Nie rozmieniaj się na drobne. Naucz się grzecznie i szybko mówić "nie".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaambivalence ambivalence
13:55
2657 cd59
Reposted fromchigirl chigirl viaiammistake iammistake
13:54
7542 1cc5 500
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viamaybeyou maybeyou
13:47
6488 92e2
Reposted fromsavatage savatage viajobi jobi
13:41
2442 ba02 500
13:24
1407 01eb 500

July 29 2018

19:01
3124 361a
Rzymskie wakacje (1953)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viakashkash kashkash
18:55
9551 cf9e
18:52
5059 b2b9
Reposted fromIriss Iriss vianoresistance noresistance
18:49
2202 3754 500
Reposted fromministerium ministerium viafou fou

May 06 2018

14:22
5008 b935
Reposted fromshakeme shakeme
14:20
13:46
Mówią, że życie to jest to, co Cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl